Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ejō no shūkyō shisō to sono tokushoku: Shūgaku shisōshi kenkyū josetsu sono ni
Azuma Ryūshin
Title
(English)
Characteristics of Ejyo's Teaching
Azuma Ryūshin
14, no. 1 (December 1965): 266-270