Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ejō bon Shobo genzō busshō no daisanji kahitsu ni tsuite
Takahashi Masanobu
Title
(English)
On the Third Insertion in the Manuscript “Shobo-Genzō-Busshō” by Ejyō
Takahashi Masanobu
11, no. 2 (March 1963): 707-710