Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ko Suzuki Daisetsu sensei tsuitō no ji
Miyamoto Shōson
Title
(English)
OBITUARY : Dr. Daisetsu Suzuki:
Miyamoto Shōson
15, no. 1 (December 1966): 400-408