Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tonkōbon Shihōkyōronshaku ichiihon no keifu: Meshinkofu 1414ban
Maeda Shijō
Title
(English)
A Study of the Tun-huang Fragment of the Caturdharmaka-ṭīka
Maeda Shijō
23, no. 2 (March 1975): 782-787