Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Nihon bunka no keisei ni okeru naigai shisō no atsureki to yūgō
Kanakura Enshō
Title
(English)
日本文化の形成に於ける内外思想の軋轢と融合
Kanakura Enshō
1, no. 1 (July 1952): 116-120