Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Nichiren shoki no kaikan ni tsuite
Ishida Mizumaro
Title
(English)
The Precept-doctrine of Nichiren in his Early Period
Ishida Mizumaro
13, no. 2 (March 1965): 715-718