Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Nichiren shōnin no gogihan no seiritsu ni tsuite: Senjakushū to no kanren ni oite
Asai Endō
Title
(English)
Formation of Nichiren's Five Principles
Asai Endō
13, no. 1 (January 1965): 168-169