Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Nichiren shōnin no taimitsu hihan ni tsuite
Komatsu Hōshō
Title
(English)
Nichiren's Criticism of Tendai Esoterism
Komatsu Hōshō
14, no. 1 (December 1965): 283-286