Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Myōshō hōshi kō
Shigenoi Shizuka
Title
(English)
A Study of Ming-Shang
Shigenoi Shizuka
11, no. 1 (January 1963): 243-246