Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Jishū niso no kyōgaku (Sono san): Zen to nenbutsu no jiken ni tsuite
Kōno Kenzen
Title
(English)
The Teachings of the Second Founder of Jishū (part III)
Kōno Kenzen
15, no. 1 (December 1966): 305-308