Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Jishū kyōdan ni okeru Amidabutsugō no imi suru mono
Ōhashi Shunyū
Title
(English)
The Meaning of Amitabha-Buddha-name in Jishū Order
Ōhashi Shunyū
12, no. 1 (January 1964): 251-254