Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Sōtō zen no denpa katei ni okeru kitōkan no hensen ni tsuite: Shoki kyōdan to jingi to no kōshō o chūshin to shite
Matsui Shoten
Title
(English)
The Change of the Attitude towards “Prayer”in the Development of Sōtō Zen School
Matsui Shoten
17, no. 2 (March 1969): 790-793