Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Saushō shira to shozai gengyo
Nishimoto Ryūzan
Title
(English)
On Śīla and Shozai-gengyo
Nishimoto Ryūzan
11, no. 2 (March 1963): 498-503