Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Chōsen Jōdokyō ni okeru jūnensetsu no tenkai
Matsubayashi Kōshi
Title
(English)
Jūnen in the Development of Korean Pure-land Buddhism
Matsubayashi Kōshi
16, no. 1 (December 1967): 142-143