Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōzai no bunka to tetsugaku ni tsuite no entaku kaigi
Kanakura Enshō
Title
(English)
Roundtable Discussion on Esat-West Cultural Relations (at Delhi)
Kanakura Enshō
1, no. 1 (July 1952): 103-105