Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōzai no kakushitsu to wakai
Radhakrishnan
Title
(English)
東西の確執と和解
Radhakrishnan
1, no. 1 (July 1952): 105-107