Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōzai tetsugaku to Bukkyō
Suzuki Daisetsu
Title
(English)
East-West Philosophy and Buddhism
Suzuki Daisetsu
1, no. 1 (July 1952): 1-5