Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Gōron to buraku mondai (ni)
Nakao Shunpaku
Title
(English)
The Problem of Karma and Buraku Society (II)
Nakao Shunpaku
13, no. 1 (January 1965): 337-341