Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shōbōgenzō no kokugogakuteki kōsatsu: Dokkai oyobi kutōten no mondai ni tsuite
Yokoi Yuhō
Title
(English)
A Linguistic Study of the Shōbōgenzō
Yokoi Yuhō
14, no. 1 (December 1965): 275-278