Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Bini to sange
Tsuchihashi Shūkō
Title
(English)
Vinaya and Kṣama in Chinese Buddhism
Tsuchihashi Shūkō
26, no. 1 (December 1977): 83-90