Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hōnen monryū ni okeru shijōshinshaku no tenkai
Hirokawa Takatoshi
Title
(English)
On the Controversy over Shan-tao's shijōshin-shaku in the Kamakura Period
Hirokawa Takatoshi
35, no. 1 (December 1986): 201-206