Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hokke, Yuimakyō gisho ni miyuru "kojiki" no niji ni tsuite
Watabe Kōjun
Title
(English)
On “Beggar” Found in the Hokke. Yuimakyō-gisho
Watabe Kōjun
11, no. 2 (March 1963): 570-571