Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hokekyō ni mirareru kairitsuteki yōso
Kubo Tsugunari
Title
(English)
Śīla, ācāra-gocara, sukha-sthita in the Saddharmapuṇḍarīka-sūtra
Kubo Tsugunari
16, no. 2 (March 1968): 622-627