Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hokekyō no kakotan ni tsuite: Hokekyō seiritsushi ni taisuru ichishiten
Kariya Sadahiko
Title
(English)
On the Formation of the Saddharmapuṇḍarīka Sūtra
Kariya Sadahiko
15, no. 2 (March 1967): 686-689