Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hokekyō Anrakugyōhon ni taisuru ichishiten
Kino Kazuyoshi
Title
(English)
A Study of Sukha-vihāra-parivarta of Saddharmapuṇḍarīka-sūtra
Kino Kazuyoshi
12, no. 2 (March 1964): 529-534