Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Jōdo kyōten ni okeru "shin" no mondai
Kagawa Takao
Title
(English)
On the Faith in Jōdo Sūtras
Kagawa Takao
16, no. 2 (March 1968): 510-513