Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Fukakusa Kōshōji no kaiki Shōkakuni ni tsuite
Moriya Shigeru
Title
(English)
On the Nun, Shōkaku, Founder of the Fukakusa-Kōshōji (Temple)
Moriya Shigeru
26, no. 1 (December 1977): 55-60