Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Metsuzaisei ni tsuite
Kōchi Eigaku
Title
(English)
The Purification of Sin in Buddhism
Kōchi Eigaku
17, no. 2 (March 1969): 540-541