Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Genzon suru Rokusodankyō no gohon, nanasatsu no taikaku to kōsatsu
Nagashima Takayuki
Title
(English)
Comparative Research on the Extant 5 Originals and 7 Texts of the Platform Sutra of the Sixth Patriarch
Nagashima Takayuki
35, no. 1 (December 1986): 106-108