Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Keizan zenji shoden no ichikōsatsu
Azuma Ryūshin
Title
(English)
A Study of Keizan's Life
Azuma Ryūshin
13, no. 1 (January 1965): 176-177