Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Isonokami Yakatsugu to Saichō no dohi kaihōkan ni tsuite
Saitō Enshin
Title
(English)
The Views of Isonokami Yakatsugu and Saichō on the Emancipation of Slaves
Saitō Enshin
35, no. 1 (December 1986): 147-149