Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shintō to Bukkyō to no ichikōsaten
Fujita Kiyoshi
Title
(English)
On a Meeting Point of Shintō and Buddhism
Fujita Kiyoshi
26, no. 1 (December 1977): 20-24