Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Zenkai ni okeru sangeron: Bonmōkyōryakushō no shosetsu ni tsuite
Kuromaru Kanshi
Title
(English)
A Study of Confession in Zen Śīla
Kuromaru Kanshi
12, no. 2 (March 1964): 602-603