Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōkankyō chūshakusho no shisō
Ōminami Ryūshō
Title
(English)
The Philosophy of the Commentary Notes of Śālistamba-sūtra
Ōminami Ryūshō
16, no. 1 (December 1967): 215-217