Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Hanjuzanmaikyō no seiritsu ni tsuite
Shikii Shūjo
Title
(English)
On the Formation of Pratyutpanna-Buddha-Saṃmukhāvasthita-Sūtra
Shikii Shūjo
11, no. 1 (January 1963): 203-206