Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Bosatsu no kairitsugi no mondaiten: Yugaron kaihon o chūshin to shite
Fukui Seishi
Title
(English)
Some problems concerning to the Bodhisattva-śīla-saṃvara
Fukui Seishi
15, no. 1 (December 1966): 186-187