Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kegon no shoso Tojun to Hokkaikanmon no chosha to no mondai
Yuki Reimon
Title
(English)
The Author of the Fa-chieb-kuan-mên and Tu-shun, the first Patriarch of the Hua-yen school
Yuki Reimon
18, no. 1 (December 1969): 32-38