Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kegonkyō ni okeru kusaikan
Fukuhara Rengetsu
Title
(English)
The View of Salvation in the Avataṃsaka Sūtra
Fukuhara Rengetsu
25, no. 2 (March 1977): 739-743