Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Omote no imi to ura no imi: śabda-śakti-mūla-dhvani
Kobayashi Nobuhiko
Title
(English)
Dhvanyāloka II. 21-An annotation
Kobayashi Nobuhiko
11, no. 2 (March 1963): 791-786