Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shinran no shukugō shisō o megurite
Uryūzu Takao
Title
(English)
On Shinran's Concept of Karma shukugō
Uryūzu Takao
12, no. 2 (March 1964): 535-541