Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shinran Kyōgyōshinshō "shinbutsudokan" no shuyō mondai ni tsuite no Nihongakuteki kōsō
Ono Masayasu
Title
(English)
A Study of Shinran's <i>Kyōgyōshinshō with Reference to its Japanese Characteristics
Ono Masayasu
17, no. 1 (December 1968): 95-101