Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shinran ni okeru Taishikan no kōzō
Kashiwahara Yūsen
Title
(English)
Shinran's View on Prince Shōtoku
Kashiwahara Yūsen
11, no. 2 (March 1963): 411-417