Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shinran ni okeru jihi (shinjitsu ai) no rinen
Ishida Mitsuyuki
Title
(English)
The Significance of Shinran's Concept of “Mercy”
Ishida Mitsuyuki
26, no. 1 (December 1977): 37-42