Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kinsei ni okeru Sōtō zen no fukkō: Toku ni shingi kaikō no zentei
Kosaka Kiyū
Title
(English)
The Resurgence of Sōtō-Zen in the Tokugawa Period
Kosaka Kiyū
14, no. 2 (March 1966): 729-733