Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kindai Bukkyō keisei no zenkuteki seikaku: Gyokai, Unshō no baai
Kashiwahara Yusen
Title
(English)
The Antecedants of Modern Japanese Buddhism: Gyokai and Unshō
Kashiwahara Yusen
12, no. 1 (January 1964): 56-64