Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Dōgen zen ni okeru bodaishin shisō no ichikōsatsu: Kanmujōshin to doshujōshin ni tsuite
Harada Hiromichi
Title
(English)
A Study on Bodhicitta Thought in Dōgen-zen
Harada Hiromichi
15, no. 2 (March 1967): 818-820