Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Dōgen zenji ni okeru shinri no mondai ni tsuite: Sono tetsugakuteki ichikōsatsu
Kuwahara Ryozo
Title
(English)
Dogen's Concept of Truth: From the Philosophical Point of View
Kuwahara Ryozo
11, no. 1 (January 1963): 168-169