Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Henchi dagoku no igi to Nenbutsu mukensetsu
Ōhara Shōjitsu
Title
(English)
The Heresy of Henchi-dagoku and Nichiren's Nenbutsu-muken theory
Ōhara Shōjitsu
11, no. 1 (January 1963): 1-9