Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kamakura jidai ni okeru Hossō kyōgaku no shomondai
Katsumata Shunkyō
Title
(English)
Some Problems on the Teachings of Hosso-Sect in the Kamakura Period
Katsumata Shunkyō
16, no. 2 (March 1968): 580-587