Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kamakuraki Nanto shoshi no Taishikan: Eison no baai
Narita Teikan
Title
(English)
On the View of Prince Shōtoku by Kamakura Period Nara Scholars
Narita Teikan
12, no. 2 (March 1964): 718-721